Hokutoryu jujutsu

Hokutoryu Jujutsu is a martial art based on jujutsu, practiced mainly in Finland.
Read more about Hokutoryu jujutsu on Wikipedia