Mau rākau

Mau rākau, meaning "to bear a weapon", is a martial art based on traditional Māori weapons.
Read more about Mau rākau on Wikipedia